edit logo 2
Search
Close this search box.

Splošni pogoji

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN DOSTAVE PODJETJA EDIT d.o.o.

1. Splošna določila

Predmetni SPLOŠNI POGOJI PRODAJE EDIT (v nadaljevanju: SPP EDIT) določajo pravice in obveznosti med kupcem in prodajalcem EDIT d.o.o., Savinjsko nabrežje 140, 3313 Polzela (v nadaljevanju: prodajalec) pri nakupu vseh izdelkov, ki jih trži prodajalec (v nadaljevanju blago). Kupec s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drugi obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema SPP EDIT in da se z njimi v celoti strinja. SPP EDIT so bistveni del vsake prodaje, tudi če kupec pogojev izrecno ne potrdi. SPP EDIT so veljavni, ne glede na to, ali kupec ob oddaji naročila pošlje svoje splošne pogoje. Morebitni splošni pogoji kupca ali tretjih strank ne zavezujejo prodajalca, tudi če jim izrecno ne ugovarja. Za vsako odstopanje od naštetih pogojev je potrebno pridobiti pisno soglasje pooblaščene osebe prodajalca. Soglasje prodajalca o odstopanju posameznega pogoja od SPP EDIT ne vpliva na veljavnost ostalih določil SPP EDIT. Vsakršno izpodbijanje prodajne pogodbe, zaradi sklicevanja kupca na nepoznavanje splošnih pogojev za prodajo in dostavo prodajalca oziroma zaradi pomote, je nično.

2. Plačilni pogoji, dobavni pogoji in roki, prevzem blaga

Plačilne pogoje, dobavne pogoje in roke ter prevzem blaga pogodbeni stranki dogovorita s ponudbo, sprejemom ponudbe oziroma naročilom in potrditvijo naročila s strani prodajalca. Prejeta plačila se upoštevajo tako, da se najprej pokrijejo po vrstnem redu stroški, obresti in najstarejši neporavnani dolgovi kupca pri prodajalcu, ne glede na račun, ki ga kupec želi poravnati. Če med kupcem in prodajalcem ni izrecno dogovorjeno drugače, kupec prevzame blago pri prodajalcu (Ex Works, Savinjsko nabrežje 140, 3313 Polzela, Incoterms 2010). V kolikor je dogovorjena drugačna odprema blaga (nujna ali ekspresna), dodatni stroški take odpreme bremenijo kupca. Kupec je dolžan omogočiti vse potrebno za izvedbo dogovorjenega prevoza (ustreznost dostavnih poti do kraja za razkladanje blaga) in za razkladanja blaga (ustrezen prostor za razkladanje blaga). V nasprotnem primeru lahko prodajalec kupcu zaračuna vse s tem povezane nastale stroške, med drugim stroške morebitnega dodatnega prevoza (odvoz in ponovni dovoz), stroške prekladanja iz prikolice na kamion, stroške skladiščenja, itd. Prodajalec si pridržuje pravico do delnih dobav. Vračilo že kupljenega blaga je možno samo po predhodnem dogovoru s prodajalcem (sprejem takšnega blaga je v diskreciji prodajalca). V tem primeru je možno vrniti le nepoškodovano originalno zapakirano polno paleto blaga, in sicer najkasneje v roku 1 meseca od prevzema blaga. Ob vrnitvi blaga se kupcu zaračunajo manipulativni stroški v višini 20% vrednosti kupnine vrnjenih izdelkov. Za palete, na katerih je naloženo blago, se zaračunava kavcija po veljavnem ceniku, če le-te niso vrnjene prodajalcu ali so vrnjene poškodovane.

3. Odstop od pogodbe zaradi zamude pri dobavi blaga

Kupec lahko odstopi od pogodbe, če je prodajalec v zamudi z dobavo naročenega blaga in mu je kupec po zamudi pisno določil primeren dodatni rok za dobavo blaga, ki ne sme biti krajši kot 30 dni. Če pa je prodajalec v zamudi z dobavo le dela blaga iz naročila, lahko kupec skladno s prejšnjim stavkom odstopi od naročila le v delu, ki se nanaša na nedobavljeno blago. V kolikor pa preostale dobave po naročilu brez dela blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi, za kupca nimajo pomena, pa lahko kupec upoštevajoč prvi stavek te točke SPP vseeno odstopi od celotnega naročila. Kupec ne more odstopiti od posameznega naročila po tej točki SPP, če je prodajalec v zamudi z blagom ali posameznim delom blaga zaradi zgoraj navedenih razlogov višje sile.

4. Grajanje napak

Kupec je dolžan opraviti količinski in kakovostni pregled takoj po prevzemu blaga ter očitne napake oz. pomanjkljivosti prodajalcu pisno grajati nemudoma po prevzemu blaga, in sicer na način, da napake oz. pomanjkljivosti zapiše na dobavnico, katero izroči šoferju oz. kopijo pošlje prodajalcu po mailu. V nasprotnem primeru izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Skrite napake, za katere odgovarja prodajalec, je kupec dolžan grajati nemudoma po odkritju napake. Kupec mora v obvestilu o napaki stvari natančneje opisati napako in povabiti prodajalca, da stvar pregleda. Kupec mora izpolniti poseben obrazec, ki ga dobi pri prodajalcu. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bila stvar izročena. Prodajalec ne odgovarja za poškodbe na blagu, ki so posledica nestrokovnega transporta (v kolikor kupec sam organizira prevoz), manipuliranja itd. ali ki so posledica razlogov na strani kupca ali tretjih oseb. Za uspešno uveljavljanje zahtevkov iz naslova napak mora kupec prodajalcu med drugim predložiti račun ali drugo listino iz katerega nesporno izhaja, da je blago z napako kupil pri prodajalcu. Prodajalec jamči za posebne lastnosti blaga le, če so te lastnosti dogovorjene v pisni obliki. Prodajalec odgovarja za napake le pod pogojem, da kupec v celoti upošteva priporočila prodajalca glede pravilnega skladiščenja izdelkov.

5. Blago

Prodajalec ne prevzema odgovornosti za tehnične lastnosti blaga in področja uporabe blaga, kot to določajo podatki proizvajalca. Kupec je, pred prevzemom in začetkom uporabe blaga, dolžan preveriti vse tehnične lastnosti blaga v katalogih, prodajnih brošurah, na spletni strani in ostalih objavljenih dokumentih ter se prepričati, da je blago ustrezno in primerno za predvideno uporabo. Prodajalec ni dolžan preveriti ustrezne in pravne skladnosti zahtev kupca.

6. Podaljšan pridržek lastninske pravice

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na blagu, ki je predmet naročila, do popolnega plačila kupnine. Pridržek lastninske pravice se prenese tudi na izdelek, ki je nastal z uporabo blaga na katerem ima prodajalec pridržano lastninsko pravico, v primeru vključitve v drug izdelek pa pridobi prodajalec solastništvo nad takim izdelkom. Če kupec v tem času proda blago kateri koli tretji osebi, za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti vnaprej odstopa prodajalcu vse terjatve, ki jih pridobi do teh tretjih oseb iz naslova prodajnih ali drugih pogodb. Prodajalec te terjatve že vnaprej sprejema. O nastanku teh terjatev bo kupec nemudoma obvestil prodajalca. Iz odstopljenih terjatev lahko prodajalec poplača svoj zahtevek za plačilo kupnine skupaj z obrestmi in stroški.

7. Odgovornost

Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za izgubljeni dobiček in/ali drugo premoženjsko in nepremoženjsko škodo kupca, kot denimo poškodbe oseb ali predmetov, ki jo je povzročila napaka blaga in/ali zamuda pri dobavi blaga. Prodajalec prav tako ne krije stroškov zaradi ustavitve proizvodnje kupca. Prodajalec ne odgovarja za nobeno škodo, neposredno ali posredno, ki nastane na stvari, ljudeh ali živali, ki izhajajo iz nepravilne uporabe izdelka. Izključitev odgovornosti prodajalca po tej točki SPP EDIT ne velja, če prodajalec škodo povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti. Kolikor je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za sodelavce, delojemalce, zastopnike in izpolnitvene pomočnike prodajalca.

8. Servisi / zagoni naprav

Ponudbe prodajalca za servise / zagone naprav so izključno informativne narave in ne predstavljajo točnega števila potrebnih ur za popravilo. Obračun se opravi po dejansko porabljenem času.

9. Folije

Ponudbe folij, v kolikor so delane v kilogramih, se smatrajo kot ponudbe bruto teže folije, torej folija in kartonski tulec. Pri UV obstojnih folijah prodajalec ne daje garancije na dejansko obstojnost folije za določeno obdobje, temveč garancijo na UV dodatek v foliji. Kupec je dolžan zahtevati izjavo oz. podrobnejša pojasnila.

10. Informacije

Informacije, objavljene na spletni strani prodajalca (tehnični podatki, fotografije, besedila, slike itd.) so zgolj okvirne in ne pravno zavezujoče, razen SPP EDIT. Vsi podatki, objavljeni na prodajalčevi spletni strani, so predmet avtorskih pravic.

11. Veljavno pravo in uporaba določb Obligacijskega zakonika

 V zvezi s pogodbenim razmerjem o nakupu blaga in SPP EDIT se uporablja pravo Republike Slovenije, skladno s katerim se bodo pogodbena razmerja in SPP EDIT tudi razlagali. Za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s sklenjeno prodajno pogodbo in SPP EDIT, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

12. Reševanje sporov

Vse morebitne spore v zvezi s SPP EDIT in pogodbo si bosta prodajalec in kupec prizadevala rešiti sporazumno.
Za spore, ki jih ne bo mogoče rešiti na ta način, bo pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

13. Končne določbe

SPP EDIT se nahajajo na uradni spletni strani prodajalca. Na njihovo vsebino je kupec opozorjen ob vsaki dobavi ali naročilu blaga (na dobavnici, računu, ponudbi). Prodajalec in kupec lahko s posebnimi pisnimi dogovori v pogodbi drugače uredita posamezna določila, kot jih opredeljujejo SPP EDIT. Morebitna neveljavnost posamezne določbe SPP EDIT ne vpliva na veljavnost preostalih določb SPP EDIT in/ali pravnih poslov, sprejetih na njihovi podlagi. SPP EDIT veljajo za nedoločen čas oziroma do uveljavitve novih oziroma spremenjenih SPP EDIT.

Polzela, avgust 2020